Unsui

News

Check out Jinenkan on the Web!

Join us on Facebook!  See Jinenkan on YouTube!  Jinenkan Honbu BLOGSPOT!

Honbu Directions

Contact the Honbu on the following address:

Jinenkan Honbu Dojo
Chiba-Naganumahara Yubinkyoku
Kyoku-dome, 263-0001 Japan
Email: info@jinenkan.com

This map shows the location of the Jinenkan Honbu at the following address:

Otonoi Noda-shi
Chiba-ken 278-0017
Japan